Chỉ huy phó quân sự xã được cử đi học có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không?

Ngày gửi: 28/08/2018 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL33446

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi đối với phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã trong thời gian học đại học quân sự ngành quân sự cơ sở có bị cắt tiền phụ cấp trách nhiệm không. Đối với bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội có được trợ cấp đóng từ nguồn ngân sách địa phương không hay vẫn phải đóng theo luật bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật dân quân tự vệ năm 2009

Nghị định 03/2016/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP

Thông tư 87/2011/TT-BQP

Nghị định 92/2009/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Dựa theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn là Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đang trong thời gian học đại học quân sự ngành quân sự. Để xác định việc bạn có bị cắt (tạm dừng) việc hưởng tiền phụ cấp trách nhiệm và việc tham gia bảo hiểm y tế xã hội và bảo hiểm y tế của bạn, cần xem xét các phương diện sau:

Trước hết, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 1 Điều 21 Luật dân quân tự vệ năm 2009 thì Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã là thành viên của Ban chỉ huy quân sự cấp xã – một trong các tổ chức chỉ huy quân sự cơ sở, một lực lượng dân quân tự vệ.

Trường hợp này, khi bạn là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thì bạn sẽ được hưởng các chế độ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 03/2016/NĐ-CP, cụ thể:

Chế độ phụ cấp hằng tháng được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số 1,0;

Được đóng, và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian giữ chức vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tiền ăn trong thời gian đào tạo, tập huấn, huấn luyện bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chế độ công tác phí được áp dụng như công chức cấp xã.

Trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên nếu nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ 01 năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

Đồng thời, trong thời gian được cử đi học, đi đào tạo, bồi dưỡng nguồn chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã phường thị trấn thì theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP, bạn là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã sẽ được hưởng quyền lợi:

“Điều 13: Nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của người được cử đi đào tạo.

…2. Quyền lợi

a) Đối với học viên là cán bộ, công chức cấp xã được cử đi đào tạo: Thời gian đào tạo được tính thời gian công tác liên tục, được giữ nguyên chức vụ trong thời gian học, được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định của Nhà nước do ngân sách của địa phương bảo đảm.

b) Đối với học viên thuộc các đối tượng khác được cử đi đào tạo: Được áp dụng các chế độ quy định tại Thông tư số 87/2011/TT-BQP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

c) Học viên tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

d) Học viên vì lý do chính đáng được cơ sở đào tạo và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có văn bản cho phép nghỉ học thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, bố trí công tác; việc tiếp tục cử đi học do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh thống nhất bằng văn bản với Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”

Mặc dù là thành viên của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thuộc lực lượng dân quân tự vệ, tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã không được xác định là cán bộ, hay công chức cấp xã. Trường hợp này, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP được trích dẫn ở trên thì chế độ phụ cấp cũng như các chế độ khác của bạn được xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư 87/2011/TT-BQP, cụ thể:

“Điều 13. Bảo đảm lương, phụ cấp các khoản hỗ trợ

1. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trong thời gian đào tạo được tính thời gian công tác liên tục; các đối tượng khác có thời gian đào tạo từ 1 năm trở lên không tiếp tục học tập có lý do chính đáng được nhà trường và ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi học viên đi đào tạo chấp nhận thì được tính hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt;

2. Trong thời gian học được hưởng nguyên lương và các chế độ phụ cấp, do ngân sách địa phương bảo đảm. Học viên hưởng chế độ phụ cấp đã bằng, hoặc chưa bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức thì được địa phương hỗ trợ phụ cấp, mức khởi điểm bằng 0,5 mức lương tối thiểu và tăng dần theo từng năm:

a) Năm thứ 2 bằng 0,52 mức lương tối thiểu (0,53 đối với học viên đạt kết quả học tập loại giỏi);

b) Năm thứ 3 bằng 0,53 mức lương tối thiểu (0,54 đối với học viên đạt kết quả học tập loại giỏi);

c) Năm thứ 4 bằng 0,54 mức lương tối thiểu (0,55 đối với học viên đạt kết quả học tập loại giỏi);

3. Được hỗ trợ tiền ăn, tiền ăn thêm ngày lễ, ngày tết bằng mức tiền ăn của học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành cấp phân đội; được hỗ trợ tiền bảo hiểm xã hội;

4. Được hỗ trợ phương tiện hoặc tiền tàu xe một lần đi, về trong một năm;

5. Được bảo đảm nơi ăn, ở, tài liệu, giáo trình, văn phòng phẩm và bảo đảm các điều kiện học tập sinh hoạt khác như các đối tượng đào tạo trong trường.

6. Học viên đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì trong thời gian học tập được tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách địa phương bảo đảm; học viên chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì được mua bảo hiểm y tế bằng ngân sách nhà nước; học viên trong thời gian đào tạo bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Dân quân tự vệ;”

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP,  Điều 13 Thông tư 87/2011/TT-BQP được trích dẫn ở trên thì trong trường hợp này, khi bạn là Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã đang trong thời gian được cử đi đào tạo đại học quân sự ngành quân sự cơ sở thì bạn được hưởng các quyền lợi:

– Trong thời gian học được hưởng nguyên lương và các chế độ phụ cấp trong đó có phụ cấp trách nhiệm do ngân sách địa phương bảo đảm.

– Nếu bạn đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì trong thời gian học tập được tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách địa phương bảo đảm; học viên chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì được mua bảo hiểm y tế bằng ngân sách nhà nước; học viên trong thời gian đào tạo bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

Như vậy, trên cơ sở phân tích ở trên, khi là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đang trong thời gian được cử đi đào tạo đại học quân sự thì bạn không bị tạm dừng việc hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm, và được tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước chi trả.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam