Thủ tục hành chính: Chỉ định đơn vị đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Chỉ định đơn vị đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-BS237
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chăn nuôi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Chăn nuôi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Chăn nuôi tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở
- Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc sau khi có kết quả đánh giá đủ điều kiện, Cục Chăn nuôi ban hành quyết định chỉ định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉ định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng