Thủ tục hành chính: Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị nhiễm HIV thuộc gia đình hộ nghèo - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị nhiễm HIV thuộc gia đình hộ nghèo - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-073070-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 47 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng