Thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ từ đường cấp II trở xuống - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ từ đường cấp II trở xuống - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-007136-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu Quản lý đường bộ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông thuộc Khu Quản lý đường bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng