Thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-153957-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Đường bộ, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hợp lệ (Không kể ngày nghỉ, ngày lễ). - Trường hợp gia hạn: 02 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hợp lệ (Không kể ngày nghỉ, ngày lễ). - Trường hợp giải quyết sự cố: 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào hè, đào đường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng