Thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý và các tuyến ĐT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý và các tuyến ĐT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-BS66
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quốc lộ và ĐT
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng