Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 92/2012/NĐ-CP - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 92/2012/NĐ-CP - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-286207-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Nội vụ 15 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng