Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở - TP Hồ Chí Minh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HCM-048587-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo – Dân tộc (Sở Nội vụ) thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an Thành phố và Phòng Nội vụ (Ban Tôn giáo) quận-huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Tôn giáo Dân tộc Thành phố làm công văn trao đổi với các các ngành chức năng. Sau khi nhận được công văn trả lời thống nhất của các ngành chức năng, Ban Tôn giáo Dân tộc Thành phố làm văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét công nhận cho tổ chức
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng