Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất, tổ chức tôn giáo cơ sở - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất, tổ chức tôn giáo cơ sở - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-114906-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Nội vụ 35 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng