Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-064360-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Tại Sở Nội vụ 12 ngày; Tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho mở lớp của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng