Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-127320-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng