Thủ tục hành chính: Chấp thuận về vị trí, quy mô xây dựng đối với các dự án nhóm B, C đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu chưa có trong quy hoạch xây dựng - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận về vị trí, quy mô xây dựng đối với các dự án nhóm B, C đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu chưa có trong quy hoạch xây dựng - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-055454-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng