Thủ tục hành chính: Chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới) - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới) - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS526
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải và Pháp chế - Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua Văn thư/bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng