Thủ tục hành chính: Chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071183-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngảy nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng