Thủ tục hành chính: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075467-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành, địa phương có liên quan.
Cách thức thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ;
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng