Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hồ sơ: B-NHA-108984-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng