Thủ tục hành chính: Chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hồ sơ: B-NHA-003107-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng