Thủ tục hành chính: Chấp thuận thành lập công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận thành lập công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS94
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua Bưu điện
+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng