Thủ tục hành chính: Chấp thuận thành lập chi nhánh ở nước ngoài, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận thành lập chi nhánh ở nước ngoài, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hồ sơ: B-NHA-245990-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Tài chính – ngân hàng, Đầu tư ra nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 55 ngày (số ngày thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng