Thủ tục hành chính: Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS06
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Nội vụ 20 ngày; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng