Thủ tục hành chính: Chấp thuận mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-254363-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải quản lý bến đến (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh)
- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận mở tuyến
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng