Thủ tục hành chính: Chấp thuận mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô - Bà Rịa Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-253875-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải đầu tuyến phía bên kia
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải đầu tuyến phía bên kia để lấy ý kiến trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Sở Giao thông vận tải được xin ý kiến phải có văn bản trả lời; hết thời hạn trên coi như đã đồng ý với việc mở tuyến mới
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản chấp thuận mở tuyến gửi doanh nghiệp, hợp tác xã theo mẫu quy định. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận mở tuyến
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng