Thủ tục hành chính: Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS124
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt trụ sở của sở giao dịch, chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua Bưu điện;
+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng