Thủ tục hành chính: Chấp thuận mở chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận mở chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hồ sơ: B-NHA-003774-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng