Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-019227-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận (nếu không chấp thuận phải có Công văn trả lời và nêu rõ lý do)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng