Thủ tục hành chính: Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS517
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng