Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-002736-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng