Thủ tục hành chính: Chấp thuận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-049556-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng