Thủ tục hành chính: Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-027770-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng