Thủ tục hành chính: Chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát lái xe loại 3 nâng cấp từ sân tập lái - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát lái xe loại 3 nâng cấp từ sân tập lái - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS269
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng