Thủ tục hành chính: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-002673-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng