Thủ tục hành chính: Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-130241-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng