Thủ tục hành chính: Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS125
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh nơi đặt trụ sở của sở giao dịch, chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt trụ sở của sở giao dịch, chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua Bưu điện;
+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng