Thủ tục hành chính: Chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS302
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã (nếu được ủy quyền)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã (nếu được ủy quyền)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng