Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấm dứt tổ hợp tác - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt tổ hợp tác - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-101018-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng