Thủ tục hành chính: Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-282925-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấm dứt của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; Quyết định của Sở tư pháp về việc thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý trong trường hợp tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật; Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng