Thủ tục hành chính: Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với Cộng tác viên - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với Cộng tác viên - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-282926-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản thanh lý Hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng