Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-094517-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng