Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty Cổ phần - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty Cổ phần - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-074895-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” - Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và cho đến khi trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng