Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-BS76-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
- Đăng ký kinh doanh trực tuyến trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia: http://congthongtin.dkkd.gov.vn
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xóa tên Văn phòng đại diện trên hệ thống Đăng ký kinh doanh Quốc gia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng