Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-059213-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Khu kinh tế, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tại Quyết định số 13/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, thương nhân nước ngoài thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện thực hiện theo Mẫu TB-1 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương Mại đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về dự kiến chấm dứt hoạt động cho Văn phòng đại diện.
- Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, Văn phòng đại diện nộp báo cáo đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mẫu TB-2 Phụ lục V Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương Mại.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận thông báo của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản theo Mẫu tại Phụ lục VI Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương Mại: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ thẩm tra hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc và thông báo bằng văn bản đến Văn phòng đại diện về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong trường hợp thông báo hoặc các giấy tờ kèm theo chưa hợp lệ
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo và các giấy tờ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng thẩm định việc hoàn thành các nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, và làm thủ tục xoá tên Văn phòng đại diện trong Sổ đăng ký theo
quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện
Thông báo hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh

Thủ tục hành chính liên quan Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh

Menu