Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-092173-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng