Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-154430-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận 1 cửa, phòng Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng