Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-024059-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lưu trong hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng