Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-118387-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo thu hồi đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng