Thủ tục hành chính: Cấp văn bản thoả thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp văn bản thoả thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-047201-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng