Thủ tục hành chính: Cấp thẻ người giới thiệu thuốc - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ người giới thiệu thuốc - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-145063-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ người giới thiệu thuốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng