Thủ tục hành chính: Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-031676-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng