Thủ tục hành chính: Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-193626-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng