Thủ tục hành chính: Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-154590-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ Hướng dẫn viên du lịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng